logotyp
Login

Rodinná škola ZŠ a MŠ Chrášťany

Právě se nacházíte na stránkách přinášejících informace o Základní a Mateřské škole Chrášťany.
Také se zde dozvíte o akcích, které podnikáme. Máte možnost přímo se zeptat na vše, co vás zajímá a týká se naší školičky, nebo si jen prohlédnout fotografie ze školního života...

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany, okres Praha-západ

 Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb.

ŠPP bylo ustanoveno 1.9. 2016 s cílem prohloubit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči, školskými poradenskými zařízeními a základními školami z oblasti Prahy – západ (Jinočany, Tachlovice, Rudná, Ořech). ŠPP na ZŠ a MŠ Chrášťany je tvořeno výchovným poradcem a metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy, jakož i poradenskými zařízeními aj.

Poradenské služby jsou zaměřené na:

Prevenci školní neúspěšnosti, průběžnou péči o žáky s neprospěchem

Primární prevenci sociálně patologických jevů (práce s třídními kolektivy, agresivita, šikana)

Výchovné a kariérové poradenství

Zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí

Vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování žáků ve škole

Péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

Metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků ve výuce

Osvětovou činnost pro rodiče

 Služby ŠPP zabezpečují:

Mgr. Jana Báčová – výchovná poradkyně

-          evidence a sledování žáků s poruchami učení a chování, spolupráce s TU

-          práce s nadanými žáky, spolupráce na vypracování IVP

-          shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

-          návrh řešení a opatření u žáků s problémovým chováním – spolupráce s rodiči, učiteli, institucemi

 Kontakty: email: reditelka@skola-chrastany.cz, Tel: 777253557

Konzultační hodiny: po domluvě

 Mgr. Běla Jansová – metodička prevence a kariérní poradkyně

-          vypracovává a kontroluje realizaci minimálního preventivního programu (MPP) na škole

-          prevence sociálně patologických jevů na škole (šikana, sociálně nežádoucí chování, násilí, vandalismus, …)

-          vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence i jednotliví odborníci)

-          spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů

-          zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy

-          kariérní poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací cestě žáků

-          zajišťování agendy spojené s přijímacím řízením žáků na víceletá gymnázia

 Kontakty: email: jansova.skolachr@seznam.cz, Tel: 737105509

Konzultační hodiny: po domluvě

 Kde hledat pomoc při řešení školních problémů

Co mohou dělat rodiče

Rodiče mají největší šanci přispět k řešení školních problémů malých dětí. Je dobré navázat vztah s učitelem – nechovat se k němu přezíravě, nepřistupovat k němu s předsudky, ale hlavně komunikovat. Pokud se problémy netýkají přímo vztahu s třídním učitelem, je vhodné řešit situaci nejprve s ním.

Rodiče starších dětí by si měli uvědomit jediné – škola není středobod světa ani rodinného života. Děti by se měly rozvíjet všemi směry, známky nejsou základ rodinného štěstí. Hlavní je, aby děti byly spokojené, a až dospějí, aby se o sebe uměly adekvátně postarat. Rodiče by neměli do štěstí dětí promítat svá přání, měli by sledovat, co dítě baví, co je mu blízké, a to podpořit.

Co může dělat škola či učitel

Hlavně nepodceňovat problémy dětí, řešit je i tehdy, když mají kořeny jinde než ve škole. Učitel má šanci první si všimnout, že se děje něco podezřelého či negativního, může odhalit už náznaky šikany, má moc pracovat s celou třídou. Úspěch zaručuje neustálá komunikace a spolupráce školy, rodiny a samotných žáků.

 

Nástěnka

Školní družina

Ranní školní družina je od 7:00 hod ve třídě u paní učitelky Báčové.
Odpolední družina funguje do 16:00 hod.

Kontakt

Rychlý kontakt

obrázek
Základní škola a Mateřská škola Chrášťany
U Školy 41
Chrášťany
PSČ 252 19

MŠ Skřítci a školní kuchyně: +420 733 683 199
MŠ Berušky: +420 603 395 927
ZŠ: +420 733 683 767
ŠD: +420 736 447 427

reditelka@skola-chrastany.cz
Rodinná škola - ZŠ a MŠ Chrášťany

Created by © 2014-2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy